Tips:

    目前爱快只能安装在一块磁盘里,请确保安装机器里只有一块磁盘


由于IMG、ISO格式安装都有可能使用到WIN PE系统,所以爱快整理了一份U盘安装WIN PE的教程。以下提到的软件请自行搜索下载最新版本即可。


1、下载老毛桃WinPE u盘版工具。

2、插入u盘,打开老毛桃WinPe U盘版.exe,选择你的u盘盘符。

                       

3、点击一键制作成USB启动盘。

                    

4、选择确定后,开始制作,直到弹出界面。

5、在弹出的界面中选择“否”。

                      


6、重启电脑,设置u盘启动。根据你下载的相应文件,选择相应选项。

                    


 

 
以上信息是否解决您的问题?