Tips:

 

由于IMG、ISO格式安装都有可能使用到WIN PE系统,所以爱快整理了一份U盘安装WIN PE的教程。以下提到的软件请自行搜索下载最新版本即可。

 

1、下载老毛桃WinPE u盘版工具。

2、插入u盘,打开老毛桃WinPe U盘版.exe,选择你的u盘盘符。

                       

3、点击一键制作成USB启动盘。

                    

4、选择确定后,开始制作,直到弹出界面。

5、在弹出的界面中选择“否”。

                      

 

6、重启电脑,设置u盘启动。根据你下载的相应文件,选择相应选项。

                    
注意:
上面我们已经制作了一个PE启动盘。制作好以后需要在制作的U盘根目录创建一个LMT名字的文件夹,把需要安装的爱快ISO文件放进去,重启电脑后设置为U盘驱动,选择第10项启动自定义ISO,按照提示安装爱快系统。

 

 

 
以上信息是否解决您的问题?
 
在线客服
APP下载
APP下载